چراغ اچ سی کراس (8)

درب اچ سی کراس (4)

سپر اچ سی کراس (10)

شاسی و قطعات فلزی اچ سی کراس (6)

صندوق عقب اچ سی کراس (1)

کاپوت اچ سی کراس (1)

گلگیر اچ سی کراس (4)