چراغ سمند (10)

درب سمند (4)

درب صندوق عقب سمند (3)

سپر سمند (36)

سینی فن سمند (4)

شاسی و قطعات فلزی سمند (13)

کاپوت سمند (7)

گلگیر سمند (5)