چراغ تارا (16)

درب تارا (4)

درب صندوق عقب تارا (1)

سپر تارا (12)

کاپوت تارا (1)

گلگیر تارا (4)